Enter the content which will be displayed in sticky bar
wirelessbangkok@gmail.com

เอลตัน จอห์น ประกาศยุติเส้นทางบนวงการเพลง แต่จะทิ้งทวนโชว์กว่า 300 วัน