Enter the content which will be displayed in sticky bar

เควิน ไฟกี เผย มาร์เวล จะมีตัวละครที่เป็น 'เกย์’ มากขึ้นอีกในอนาคต